SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 9 NV NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 1946

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 21 tháng 2 năm 1933 ấn định những cáchtổ chức chung cho các hội ở Đông Dương;

Chiểu chi quyết nghị nguyên Thống sứ Bắc Kỳ ngày 15 tháng 10 năm1946 cho phép hội "Bảo trợ Phụ nữ và Nhi đồng" (Ligue pour laprotection de la Femme et de l—Enfant annamites) thành lập;

Chiểu chi những điều lệ của hội "Bảo trợ Phụ nữ và Nhiđồng",

Xét rằng hội đó không còn hoạt động nữa;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thảo luận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Hội "Bảo trợ Phụ nữ và Nhi đồng"(Ligue pour la protection de la Femme et de l—enfant annamites) thành lập doQuyết định ngày 15 tháng 10 năm 1940 của nguyên Thống sứ Bắc kỳ, bị giải tán kểtừ ngày ký Sắc lệnh này.

Điều thứ hai: Những tài sản của Hội này đều bị tịch thu vàgiao cho Bộ Cứu tế quản trị.

Điều thứ ba: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính vàBộ trưởng Bộ Cứu tế thi hành Sắc lệnh này.