SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 83-SL NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 1952

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng các Bộvà các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 38-SL ngày 10 tháng 7 năm 1951 đặt Nha Thôngtin Việt Nam vào Thủ tướng phủ;

Chiểu sắc lệnh số 177-SL ngày 19 tháng 12 năm 1950 thành lập VụVăn học nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục;

Xét nhu cầu hiện thời;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay hợp nhất Nha Thông tin thuộc Thủ tướng Phủ và VụVăn học nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộcThủ tướng Phủ.

Điều 2- Nha Tuyên truyền và Văn nghệ có nhiệm vụ:

A)VỀ MẶT TUYÊN TRUYỀN:

1) Đặt và thực hiện kế hoạchtuyên truyền cho chủ trương, chính sách, chương trình của Chính phủ;

2) Phối hợp với các cơ quan QuânDân Chính để đảm bảo sự tuyên truyền được thống nhất và sâu rộng;

3) Phụ trách việc thông tin trongnước và ngoài nước;

4) Đấu tranh với địch về mặtthông tin và tuyên truyền;

5) Góp phần vào việc giáo dụcchính trị cho nhân dân.

B)VỀ MẶT VĂN NGHỆ:

1) Tổ chức và hướng dẫn sinh hoạtvăn nghệ nhân dân;

2) Đào tạo và huấn luyện cán bộvăn nghệ.

Điều 3- Trường Trung học Mỹ thuật nay để trực thuộc Nha tuyêntruyền và Văn nghệ.

Điều 4- Nha Tuyên truyền và Văn nghệ do một Giám đốc và mộthay hai Phó Giám đốc điều khiển.

Điều 5- Một nghị định Thủ tướng Chính phủ sẽ ấn định tổ chứcNha tuyên truyền và Văn nghệ.

Điều 6- Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục chiểusắc lênh thi hành.