SẮC LỆNH

SỐ: 143/SL NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 220 - SL ngày 16-11-1946 quy định sự tổ chức Bộ Kinh tế;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nha thương vụ và Nha Khoáng chất Kỹ nghệ nói trong điều 2 Sắc lệnh số 220 - SL ngày 16-11-1946 trên, nay đổi thành:

- Nha Thương mại

- Nha Kỹ nghệ.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)