CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 29/B
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 29B ngày 10 tháng 9 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi đã bàn luận ngày 10-9-1945,

RA SẮC LỆNH:

Điều II: Ông Lê Đinh Trân và Hoàng Gia Đức, Tổng đốc hạng nhì, Ông Đặng Trinh Kỳ, Tuần phủ hạng nhì, đang tạm giữ chức cố vấn tại toà Thượng thẩm Hà Nội, nay giả lại ngạch quan lại bắt đầu từ ngày 14 tháng chín dương lịch năm 1945.

Điều II: Ông Phan Cao Đoan, nguyên Chánh lục sự toà Sơ thẩm Hà Nội, đanggiữ chức Biện lý ở Toà ấy, nay được về nghỉ việc kể từ ngày mồng 10 tháng 9 dương lịch năm 1945.

Điều III: Ông Chưởng lý tại Toà Thượng thẩm Hà Nội chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này./.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

Hồ Chí Minh