CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 29/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 29/SL NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50 - Sl ngày 13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu sắc lệnh số 162 - Sl ngày 17-11-1950 thành lập Nha Công chính;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay tạm thời hợp Nha Công chính và Nha Hoả xa thuộc Bộ Giao thông Công chính thành một Nha gọi là Nha Công chính - Hoả xa.

Điều 2

Nha Công chính - Hoả xa do một Giám đốc và, tuỳ theo nhu cầu công tác, một hay hai Phó Giám đốc điều khiển.

Điều 3

Tổ chức Nha Công chính - Hoả xa sẽ do một nghị định của Bổ trưởng Bộ Giao thông Công chính ấn định.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

Hồ Chí Minh