CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 62
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 62 ngày 20 tháng 11 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Nghị định của cựu Toàn quyền ngày 30 tháng 9 năm 1938, đặt ở Hà Nội một Sở gọi là "Office Colonial des Mutilés, Combattants, Victimes de la guerre et Pupilles de la Nation",

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Lao công về việc bãi bỏ Sở đó,

Xét nay không cần đến Sở đó nữa,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Nay bãi bỏ Sở "Office Colonial des Mutilés, Combattants, Victimes de la guerre et Pupilles de la Nation".

Điều thứ hai: Ông Bộ trưởng Bộ Lao công có nhiệm vụ thi hành Sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

Hồ Chí Minh