SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 190 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 61 ngày 6-5-46 tổ chức Bộ Kinh tế,

Chiểu Sắc lệnh ngày 26-11-46 tổ chức Bộ Kinh tế,

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoảhiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay tái lập Nha Thống kê Bộ Kinhtế.

Điều 2

Một nghị định của Bộ Kinh tế sẽấn định chi tiết tổ chức nha ấy.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểuSắc lệnh thi hành.