SắC LệNH

SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 29-SL NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50 - Sl ngày 13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thôngCông chính;

Chiểu sắc lệnh số 162 - Sl ngày 17-11-1950 thành lập Nha Côngchính;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay tạm thời hợp Nha Công chínhvà Nha Hoả xa thuộc Bộ Giao thông Công chính thành một Nha gọi là Nha Côngchính - Hoả xa.

Điều 2

Nha Công chính - Hoả xa do mộtGiám đốc và, tuỳ theo nhu cầu công tác, một hay hai Phó Giám đốc điều khiển.

Điều 3

Tổ chức Nha Công chính - Hoả xasẽ do một nghị định của Bổ trưởng Bộ Giao thông Công chính ấn định.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Giao thông Côngchính chiểu sắc lệnh thi hành.