SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 156-SL NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 13 tháng 4 năm 1946 tổ chức Bộ Giaothông Công chính;

Chiểu sắc lệnh số 29-SL ngày 12 tháng 6 năm 1951 thành lập NhaCông chính Hoa xã;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Vănphòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bãi bỏ Nha Công chính Hoa xã thành lập do sắclệnh sô 29-SL ngày 12 tháng 6 năm 1951.

Điều 2: Nay thành lập tại Bộ Giao thông Công chính:

1- Nha Giao thông, phụ trách cácđường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường sông.

2- Nha Công chính, phụ trách cáccông tác thuỷ nông, đê điều, vận tải và các công tác công chính khác.

Điều 3: Chi tiết tổ chức Nha Giao thông và Nha Công chính vàcác cơ quan chuyên môn trực thuộc hai Nha ấy ở các khu và tỉnh do nghị định củaBộ trưởng Bộ Giao thông Công chính quy định.

Điều 4: Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thihành.