SắC LệNH

SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 150-SL NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHIỂU SẮC LỆNH SỐ 40-SL NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 1945 VÀ CÁC SẮC LỆNHTIẾP SAU VỀ BẢO ĐẢM TỰ DO CÁ NHÂN;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 Tổ chức chínhquyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trựcQuốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Phạm nhân phải giam giữ trong các trại giam để trừngtrị và giáo hoá.

Điều 2: Bộ Nội vụ có nhiệm vụ tổ chức và kiểm soát các trạigiam trong phạm vi toàn quốc. Bộ Nội vụ có thể uỷ quyền cho Uỷ ban kháng chiếnhành chính liên khu quyền thiết lập, và cho Uỷ ban kháng chiến hành chính liênkhu hoặc tỉnh quyền quản trị.

Điều 3: Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nhiệm vụ kiểm soát các trạigiam về phương diện giam giữ.

Điều 4: Một nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp sẽ ấn định chitiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chiểu sắclệnh thi hành.