CHÍNH PHỦ LÂM THỜI******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: KHÔNGSỐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Xét rằng các luật lệ cũ về thuế lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, các nghề tự do, v.v… ấn định trong nghị định của nguyên Toàn quyền Đông dương ngày 09 tháng 12 năm 1943 và các nghị định phụ thuộc có nhiều chi tiết không hợp với tình thế hiện thời;
Xét rằng cần phải bãi bỏ hết các điều khoản bất công trong sự đánh thuế;
Do lời đề nghị của Bộ trưởng bộ Tài chính;
Sau khi hội đồng Chính phủ đã đồng ý ngày 04 tháng 10 năm 1945.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1. – Trong khi chờ đợi việc cải cách cho thuế khóa, nghị định tổ chức các thuế đánh vào các tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng v.v… và các nghị định phụ thuộc nói trên đều thay đổi như sau đây.

Điều 2. – Những phần tiền lãi theo thể lệ hiện hành được để riêng ra và biên vào mục:

a) Tiền trữ sức để mua sắm đồ dùng;

b) Tiền trữ sức để bù vào các món nợ không đủ đảm bảo ;

c) Tiền trữ sức để nhân viên đáp tầu về Pháp nghỉ, nay phải kể thêm vào sổ lợi tức hàng năm và chịu thuế ngay.

Điều 3. - Về tất cả các thứ thuế: lợi tức toàn thuế, lương bổng, lãi thương mại và kỹ nghệ, người chịu thứ nào cũng được trừ và chỉ được trừ:

- Mỗi người ………………………………………...... 3.600đ

- Nếu có vợ (không buôn bán) được trừ thêm 1.000

- Nếu có con phải nuôi, hoặc bố mẹ phải cấp dưỡng, một năm được trừ thêm về mỗi người ……………………………………………… 500

Điều 4. - Sắc lệnh này thi hành từ ngày mồng 1 tháng giêng năm 1945. Tất cả các luật lệ hiện hành trái với hai điều khoản kể trên đều bỏ đi.

Điều 5. – Bộ trưởng bộ Tài chính có nhiệm vụ thi hành sắc lệnh này.

TM.CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
Hồ Chí Minh