SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 131-SL NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chínhquyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến và sắc lệnh sửa đổi và bổ khuyết tiếpsau;

Chiểu Sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 sửa đổi do sắclệnh số 76-SL ngày 1 tháng 7 năm 1949 và số 21-SL ngày 12 tháng 2 năm 1950 ấnđịnh thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính;

Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Huyện Mai Đà hiện thuộc Liên khu Việt Bắc nay trả lạitỉnh Hoà Bình thuộc Liên khu 3.

Điều 2: Ông Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.