SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI

SỐ: 29BIS NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi đã bàn luận ngày 10-9-1945,

RA SẮC LỆNH:

Điều II: Ông Lê Đinh Trân và Hoàng Gia Đức, Tổng đốc hạngnhì, Ông Đặng Trinh Kỳ, Tuần phủ hạng nhì, đang tạm giữ chức cố vấn tại toàThượng thẩm Hà Nội, nay giả lại ngạch quan lại bắt đầu từ ngày 14 tháng chíndương lịch năm 1945.

Điều II: Ông Phan Cao Đoan, nguyên Chánh lục sự toà Sơ thẩmHà Nội, đang giữ chức Biện lý ở Toà ấy, nay được về nghỉ việc kể từ ngày mồng10 tháng 9 dương lịch năm 1945.

Điều III: Ông Chưởng lý tại Toà Thượng thẩm Hà Nội chịu uỷnhiệm thi hành sắc lệnh này.