CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 001/SLT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1957

SẮC LUẬT

Số 001/SLT ngày 19-4-1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế.

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiếu nghị quyết ngày 24 tháng 1 năm 1957 của Quốc hội;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội biểu quyết thoả thuận.

RA SẮC LUẬT:

Điều 1

Để góp phần vào việc bảo đảm bình ổn vật giá, phát triển sản xuất, thực hiện kế hoạch Nhà nước, khôi phục và phát triển kinh tế quốc dân, bảo hộ và khuyến khích những người kinh doanh chính đáng, nâng cao đời sống của nhân dân, nay cấm chỉ mọi hành động đầu cơ.

Điều 2

Đầu cơ là những hành động của những tổ chức hoặc cá nhân lợi dụng cơ hội khó khăn về sản xuất, phân phối, tiêu thụ hoặc tạo ra những khó khăn đó để vơ vét, cất giấu, tích trữ hàng hoá, nâng giá hàng hoá, gây hỗn loạn trên thị trường, hoặc dùng mọi thủ đoạn khác, nhằm trục lợi một cách không chính đáng, làm thiệt hại cho người tiêu thụ và nền kinh tế quốc dân.

Điều 3

Những người vi phạm luật này và những người đồng phạm, tuỳ theo tội nặng nhẹ, sẽ bị cơ quan có thẩm quyền trừng trị như sau: cảnh cáo, thu hồi có thời hạn hoặc vĩnh viễn giấy phép đăng ký kinh doanh, truy tố trước toà án. Những người phạm pháp bị truy tố trước toà án sẽ bị phạt tiền từ mười vạn đồng đến một trăm triệu đồng và phạt tù từ một tháng đến 5 năm, hoặc một trong hai hình phạt trên.

Ngoài ra, số hàng phạm pháp sẽ bị tịch thu một phần hay là toàn bộ, hoặc bị trưng mua.

Điều 4

Những người phạm pháp nếu tự giác khai báo sẽ tuỳ theo tội nặng nhẹ mà được khoan hồng một cách thích đáng.

Điều 5

Những người có công giúp cơ quan có trách nhiệm khám phá ra hoặc bắt được các vụ đầu cơ sẽ được khen thưởng.

Chế độ khen thưởng sẽ do nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 6

Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định những cơ quan nào có thẩm quyền khám xét, lập biên bản, tạm giữ, cảnh cáo, truy tố trước toà án xét xử các vụ phạm pháp quy định trong sắc luật này.

Điều 7

Tất cả những luật lệ trái với sắc luật này đều bãi bỏ.

Điều 8

Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định những chi tiết thi hành sắc luật này./.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

Hồ Chí Minh