1. Giới thiệu tác giả

Sách "So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất" do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất

So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất

Tác giả: Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp

Nhà xuất bản Nông nghiệp

3. Tổng quan nội dung sách

 

ngày 29-11-2013 Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 đã ban hành Luật Đất đai mới thay thế cho Luật đất đai 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2014.

Luật Đất đai năm 2013 ngoài việc kế thừa các quy định của Luật Đất đai năm 2003 và loại bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tế của Luât Đất đai 2003, thì đồng thời cũng bổ sung nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện chính sách đất đai của Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Đất đai 2003, góp phần tăng cường công tác quản lý đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Đất đai, Nhà xuất bản Nông Nghiệp cho xuất bản cuốn sách:

“So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất.” do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn.

Cuốn sách được tác giả biên soạn với bố cục 2 phần chính:

Phần thứ nhất: So sánh luật đất đai 2003 và 2013

Phần này tác giả lập bảng thành 2 cột tương ứng với Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013 và trình bày tương ứng từng điều luật của mỗi Luật để bạn đọc thuận tiện theo dõi nhận diện điểm sửa đổi của Luật đất đai 2013 so với Luật đất đai 2013.

Phần thứ hai: Các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất
Phần này tác giả trích dẫn toàn văn nhiều văn bản pháp luật quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu và áp dụng.

4. Đánh giá bạn đọc

Tác giả đã lập bảng đối chiếu các điều luật của Luật đất đai năm 2013 và Luật đất đai năm 2003, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu rút ra những thông tin bổ ích trong nghiên cứu cũng như thuận tiện trong áp dụng khi cần thiết. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cùng một lúc rất nhiều các văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở.

Cũng cần nói thêm rằng, nội dung cuốn sách được tác giả hệ thống hoàn toàn là quy định pháp luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm năm 2018. Theo thời gian, những văn bản này có thể sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, do đó, trong quá trình sử dụng cuốn sách để tra cứu, bạn đọc lưu ý cần kiểm tra lại hiệu lực các quy định được dẫn chiếu để đảm bảo tìm đúng và áp dụng đúng quy định còn hiệu lực.

Ưu điểm của cuốn sách là cung cấp cho bạn đọc khá toàn diện các đầu văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn về đất đai, nhà ở song nhược điểm cũng chính nằm ở chỗ đó, khi các văn bản pháp luật được dẫn chiếu bị sửa đổi, thay thế thì giá trị tra cứu của cuốn sách đối với bạn đọc cũng sẽ giảm dần.

Luật Minh Khuê xin chia sẻ với bạn đọc những điểm mới nổi bật của Luật đất đai năm 2013 theo hướng thuận tiện hơn cho người dân so với quy định trước đây:

Luật Đất đai 2013 đã hiệu lực từ ngày 01/07/2014 gồm 14 chương với 212 điều, tăng 07 chương, 66 điều so với Luật đất đai 2003. Dưới đây là những điểm mới của Luật này thuận tiện hơn cho người dân:

Thứ nhất, những đổi mới về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ):   Bổ sung quy định về các trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký biến động, đăng ký đất đai điện tử; Trường hợp nhà đất là tài sản chung của nhiều người thì cấp mỗi người 01 Sổ đỏ hoặc cấp chung 01 Sổ đỏ và trao cho người đại diện; nếu đất là tài sản chung của vợ chồng thì Sổ đỏ ghi cả họ, tên vợ, họ, tên chồng (trừ khi vợ, chồng có thỏa thuận ghi tên một người).

Ngoài ra, Luật cũng công nhận quyền sử dụng và cấp Sổ đỏ cho nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất và không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ được UBND cấp xã xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng dân cư cũng là đối tượng được cấp sổ đỏ.

Thứ hai, nâng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân từ 20 năm lên 50 năm, thống nhất cho các loại đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp); cho phép hộ gia đình, cá nhân tích tụ với diện tích lớn hơn (không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp).

Thứ ba, bổ sung và quy định rõ quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người dân trong vùng quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện được công khai và nhân dân có thể đóng góp ý kiến trên trang thông tin điện tử.

Nhà đầu tư trong và nước ngoài cũng bình đẳng hơn trong tiếp cận đất đai do đều được áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê; đối tượng, điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định cụ thể nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án.

Thứ tư, cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của Nhà nước đối với người sử dụng đất như: Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; trách nhiệm của Nhà nước đối với người trực tiếp sản xuất nông nghiệp; việc cung cấp thông tin đất đai cho người dân; trách nhiệm của công chức địa chính tại cấp xã…

Thứ năm, Luật quy định đầy đủ hơn về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch và quyền lợi của người có đất thu hồi đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội.

Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định rõ ràng về những trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi; quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Việc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất

Thứ sáu, Luật quy định khung giá đất do Chính phủ ban hành, định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ; bỏ quy định việc công bố bảng giá đất vào ngày 01/01 hàng năm. Bảng giá đất chỉ áp dụng đối với một số trường hợp thay cho việc áp dụng cho tất cả các mục đích như quy định hiện hành.

Thứ bảy, điểm đặc biệt trong Luật đất đai sửa đổi, bổ sung lần này đã bổ sung các quy định mới về hệ thống thông tin, hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá một cách công khai, minh bạch và đảm bảo dân chủ trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Luật đã dành một chương để quy định về việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của mọi người dân.

Thứ tám, Luật Đất đai 2013 quy định hoàn chỉnh hơn các chính sách đất đai đối với khu vực nông nghiệp; hoàn thiện hơn quy định về chế độ sử dụng đất đối với sử dụng cho khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế; bổ sung quy định việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm, đáp ứng yêu cầu đặt ra của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ chín, Luật chỉ quy định về các vấn đề chung của thủ tục hành chính về đất đai và giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.

Thứ mười, việc quy định cụ thể các trường hợp phải công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất và nhấn mạnh việc công chứng được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực được thực hiện tại UBND cấp xã giúp người dân thực hiện giao dịch dễ dàng hơn.

Luật còn bổ sung công tác giám sát, đánh giá và theo dõi về việc quản lý và sử dụng đất đai. Theo đó, công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Hình thức giám sát là trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết; Hoặc gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai được công khai để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Kết luận

Cuốn sách "So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất" do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn có thể coi là từ điển pháp lý về đất đai để bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng trong học tập, nghiên cứu và công tác.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! 

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!