Đại lượng tính được bằng cách lấy sản phẩm hiện vật bình quân (APP) của một đầu vào (lao động, tư bản) nhân với doanh thu bình quân. Vì doanh thu bình quân bằng giá sản phẩm (P), nên sản phẩm doanh thu bình quân (ARP) bằng

ARP = Pk APP

Ví dụ, sản phẩm doanh thu bình quân của lao động ARPL = p X ARPL.