BỘ NGOẠI GIAO
------------------
Số: 05/2011/SL-LPQT
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011
THÔNG BÁO HIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) trân trọng thông báo: Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về rà soát tình trạng hiệu lực của các Điều ước và Thỏa thuận quốc tế giai đoạn 1950 - 2007.
Ký tại Hà Nội ngày 07 tháng 10 năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2010 và gửi kèm Bản sao lục Hiệp định theo quy định Điều 68 Luật nêu trên.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
NGHỊ ĐỊNH THƯ
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN VỀ RÀ SOÁT TÌNH TRẠNG HIỆU LỰC CỦA CÁC ĐIỀU ƯỚC VÀ THỎA THUẬN QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 1950-2007
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (sau đây gọi là “hai Bên”);
Nhận thức được tầm quan trọng của các điều ước và thỏa thuận quốc tế trong việc thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai quốc gia;
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế giữa hai nước;
Đã thỏa thuận như sau:
Điều 1
Hai Bên đã tiến hành rà soát 150 điều ước và thỏa thuận được ký trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2007 và phân thành ba (03) loại như sau:
1. Loại thứ nhất bao gồm 17 điều ước và thỏa thuận hiện vẫn còn hiệu lực. Danh sách cụ thể của các điều ước và thỏa thuận này được nêu trong Phụ lục 1 của Nghị định thư.
2. Loại thứ hai bao gồm 131 điều ước và thỏa thuận mà hiệu lực sẽ hết hạn trước thời điểm Nghị định thư có hiệu lực. Danh sách cụ thể của các điều ước và thỏa thuận này được nêu trong Phụ lục 2 của Nghị định thư.
3. Loại thứ ba bao gồm 02 điều ước và thỏa thuận cần đàm phán ký lại. Tên của thỏa thuận này được nêu trong Phụ lục 3.
Điều 2
Liên quan đến điều ước, thỏa thuận thuộc loại thứ ba, các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên sẽ tiến hành đàm phán và thỏa thuận về nội dung dự thảo điều ước mới để trình Chính phủ hai Bên quyết định.
Điều 3
Nghị định thư này có hiệu lực kể từ ngày nhận được thông báo sau cùng thông qua đường ngoại giao về việc hai Bên đã hoàn tất thủ tục nội bộ để Nghị định thư có hiệu lực. Ba (03) Phụ lục nêu trên là bộ phận không thể tách rời của Nghị định thư này.
Để làm bằng, những người ký tên dưới đây đã được Chính phủ hai Bên ủy quyền hợp pháp để ký Nghị định thư này.
Làm tại Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010 thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, tiếng Triều Tiên và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau giữa các văn bản thì văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Hồ Xuân Sơn
THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ
NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN
ĐẠI SỨ
Ma Chol Su
PHỤ LỤC 1
1. Thư trao đổi giữa nước Việt Nam DCCH và nước CHDCND Triều Tiên về thiết lập quan hệ ngoại giao
Hà Nội, 14/01/1950; Bình Nhưỡng 31/01/1950
2. Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 14/01/1977
3. Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 24/3/1978
4. Thỏa thuận giữa Cục đăng kiểm Hàng hải nước CHXHCN Việt Nam và Cục quản lý Hàng hải nước CHDCND Triều Tiên
Hải Phòng, 22/01/1992
5. Hiệp định về việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước
CHDCND Triều TiênHà Nội, 15/6/1989
6. Thỏa thuận giữa Ngân hàng Ngoại thương CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương CHDCND Triều Tiên về trình tự kỹ thuật tất toán số dư trên tài khoản song biên bằng Rúp
Hà Nội, 08/7/1992
7. Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 03/5/2002
8. Bản ghi nhớ giữa Bộ Thương mại nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về việc đổi hàng
Bình Nhưỡng, 03/5/2002
9. Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Triều Tiên về tương trợ tư pháp, về dân sự và hình sự
Bình Nhưỡng, 03/5/2002
10. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
Bình Nhưỡng, 03/5/2002
11. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về khuyến khích và bảo hộ đầu tư
Bình Nhưỡng, 03/5/2002
12. Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 03/5/2002
13. Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STA-MEQ) nước CHXHCN Việt Nam và Cục Nhà nước về quản lý chất lượng (SAQM) nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác trong lĩnh vực quản lý tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng
Hà Nội, 20/11/2003
14. Thỏa thuận về thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 08/3/2004
15. Kế hoạch hành động cho năm 2007-2008 giữa Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STAMEQ) nước CHXHCN Việt Nam và Cục Nhà nước về quản lý chất lượng (SAQM) nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác trong lĩnh vực quản lý tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng
Bình Nhưỡng, 11/4/2007
16. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nông nghiệp nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 27/10/2007
17. Chương trình trao đổi văn hóa, nghệ thuật, khoa học và giáo dục giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong giai đoạn 2008 - 2010
Hà Nội, 27/10/2007
PHỤ LỤC 2
1. Kế hoạch trao đổi văn hóa giữa nước Việt Nam DCCH và nước CHDCND Triều Tiên năm 1956
Hà Nội, 25/8/1956
2. Kế hoạch trao đổi văn hóa trong năm 1957 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
13/6/1957
3. Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 20/11/1957
4. Kế hoạch thực hiện hiệp định hợp tác văn hóa giữa nước Việt Nam DCCH và nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1958
Bình Nhưỡng, 18/6/1958
5. Hiệp định trao đổi tin tức giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Triều Tiên
Vacxovie, 13/10/1958
6. Hiệp định về hợp tác kỹ thuật và khoa học giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 18/10/1958
7. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán trong những năm 1959 - 1960
Hà Nội, 01/12/1958
8. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán cho năm 1959
Hà Nội, 01/12/1958
9. Hiệp định điện chính giữa Bộ Giao thông và Bưu điện nước Việt Nam DCCH và Bộ Bưu điện nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 30/01/1959
10. Nghị định thư kèm theo Hiệp định điện chính giữa Bộ Giao thông và Bưu điện nước Việt Nam DCCH và Bộ Bưu điện nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 30/01/1959
11. Hiệp định bưu chính giữa Bộ Giao thông và Bưu điện nước Việt Nam DCCH và Bộ Bưu điện nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 30/01/1959
12. Nghị định thư kèm theo Hiệp định bưu chính giữa Bộ Giao thông và Bưu điện nước Việt Nam DCCH và Bộ Bưu điện nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 30/01/1959
13. Kế hoạch thi hành Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên cho năm 1959
Hà Nội, 26/2/1959
14. Hiệp định hợp tác truyền thanh giữa đài phát thanh tiếng nói Việt Nam trực thuộc Thủ tướng phủ nước Việt Nam DCCH và Ủy ban truyền thanh Trung ương Triều Tiên trực thuộc Nội các nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 14/5/1959
15. Nghị định thư về điều kiện chung về việc giao hàng từ nước Việt Nam DCCH sang nước CHDCND Triều Tiên và từ nước CHDCND Triều Tiên sang nước Việt Nam DCCH
Hà Nội, 27/6/1959
16. Biên bản Hội nghị khóa họp lần thứ I của Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 02/7/1959
17. Nghị định thư về thể thức chi trả phí mậu dịch giữa Ngân hàng Nhà nước nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Trung ương nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 03/11/1959
18. Hiệp định về tỷ giá tiền tệ và thanh toán phí mậu dịch giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 03/11/1959
19. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1960
Hà Nội, 20/01/1960
20. Kế hoạch hợp tác văn hóa năm 1960 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 24/3/1960
21. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1961
Hà Nội, 13/11/1960
22. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa từ năm 1961 đến năm 1965
Hà Nội, 13/11/1960
23. Nghị định thư của khóa họp lần thứ hai của Ủy ban chung hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 28/02/1961
24. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa năm 1961 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 15/4/1961
25. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1962
Bình Nhưỡng, 16/11/1961
26. Nghị định thư của khóa họp lần thứ ba Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 23/7/1962
27. Kế hoạch thi hành Hiệp định hợp tác văn hóa năm 1962 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 08/3/1962
28. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1963
Hà Nội, 06/12/1962
29. Hiệp ước thương mại và hàng hải giữa nước Việt Nam DCCH và nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 06/12/1962
30. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa năm 1963 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 25/4/1963
31. Nghị định thư của khóa họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 19/9/1963
32. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1964
Bình Nhưỡng, 04/10/1963
33. Kế hoạch thi hành Hiệp định Hợp tác Văn hóa năm 1964 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 04/10/1963
34. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1965
Hà Nội, 05/10/1964
35. Hiệp định hợp tác khoa học giữa Ủy ban khoa học Nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện hàn lâm khoa học nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 02/11/1964
36. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế kỹ thuật về tiêu nước cho nước Việt Nam DCCH
Hà Nội, 28/11/1964
37. Thỏa thuận giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thể thức chi trả phí mậu dịch và quản lý tài khoản
Bình Nhưỡng, 25/4/1964; Hà Nội, 13/12/1964
38. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế kỹ thuật cho nước Việt Nam DCCH
Bình Nhưỡng, 16/7/1965
39. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1966
Hà Nội, 28/7/1965
40. Nghị định thư của khóa họp lần thứ năm của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 28/9/1965
41. Kế hoạch hợp tác khoa học giữa Ủy ban khoa học nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện hàn lâm khoa học nước CHDCND Triều Tiên năm 1965 - 1966.
Bình Nhưỡng, 28/9/1965
42. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1966
Bình Nhưỡng, 17/01/1966
43. Hiệp định về việc Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên viện trợ cho Chính phủ nước Việt Nam DCCH
Bình Nhưỡng, 17/01/1966
44. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1966
Bình Nhưỡng, 09/6/1966
45. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng không
Hà Nội, 13/7/1966
46. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1967.
Bình Nhưỡng, 03/9/1966
47. Hiệp định hợp tác y tế giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 19/12/1966
48. Hiệp định về việc Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên giúp đỡ Chính phủ nước Việt Nam DCCH xây dựng đài phát thanh
Hà Nội, 04/02/1967
49. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1967
Hà Nội, 12/6/1967
50. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1968
Bình Nhưỡng, 11/8/1967
51. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế không hoàn lại cho nước Việt Nam DCCH
Bình Nhưỡng, 11/8/1967
52. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán thương mại và thủ tục quản lý tài khoản
Bình Nhưỡng, 20/9/1967; Hà Nội, 12/01/1968
53. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân có tay nghề Việt Nam tại Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 15/11/1967
54. Kế hoạch thi hành Hiệp định hợp tác y tế giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong hai năm 1967 và 1968.
Hà Nội, 11/12/1967
55. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán khoản viện trợ không hoàn lại của nước CHDCND Triều Tiên cho nước Việt Nam DCCH
Bình Nhưỡng, 01/4/1968; Hà Nội, 28/5/1968
56. Công hàm trao đổi về gia hạn hiệu lực Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên ký ngày 20/11/1957
Bình Nhưỡng, 15/5/1968; Hà Nội, 18/10/1968
57. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH
Bình Nhưỡng, 08/7/1968
58. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền năm 1969
Bình Nhưỡng, 08/7/1968
59. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa năm 1968 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 31/7/1968
60. Kế hoạch hợp tác khoa học năm 1969 giữa Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện khoa học nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 03/8/1968
61. Công hàm trao đổi về gia hạn hiệu lực Hiệp định về hợp tác kỹ thuật và khoa học giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên ký ngày 18/10/1958
Bình Nhưỡng, 26/8/1968; Hà Nội, 18/10/1968
62. Kế hoạch thi hành Hiệp định hợp tác y tế giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1969 - 1970
Hà Nội, 30/12/1968
63. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa năm 1969 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 24/5/1969
64. Nghị định thư về khóa họp lần thứ 6 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 14/6/1969
65. Hiệp định về hợp tác truyền thanh và vô tuyến truyền hình giữa Đài tiếng nói Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Ủy ban truyền thanh Trung ương nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 14/11/1969
66. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH
Bình Nhưỡng, 21/11/1969
67. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1970
Bình Nhưỡng, 21/11/1969
68. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa năm 1970 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 27/6/1970
69. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH năm 1971
Bình Nhưỡng, 19/11/1970
70. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán năm 1971
Bình Nhưỡng, 19/11/1970
71. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán viện trợ
Bình Nhưỡng, 29/01/1971
72. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên năm 1971
Hà Nội, 16/7/1971
73. Nghị định thư hợp tác khoa học giữa Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện Khoa học nước CHDCND Triều Tiên năm 1971 - 1972
Bình Nhưỡng, 24/8/1971
74. Nghị định thư về khóa họp lần thứ 7 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 24/8/1971
75. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1972
Hà Nội, 29/10/1971
76. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH
Hà Nội, 29/10/1971
77. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán viện trợ
Bình Nhưỡng, 07/3/1972
78. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên năm 1972
Bình Nhưỡng, 18/10/1972
79. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ kinh tế của nước CHDCND Triều Tiên cho nước VNDCCH
Bình Nhưỡng, 26/01/1973
80. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1973
Bình Nhưỡng, 26/01/1973
81. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán viện trợ
Bình Nhưỡng, 15/3/1973
82. Kế hoạch thực hiện hiệp định hợp tác văn hóa năm 1973 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 01/6/1973
83. Kế hoạch hợp tác y tế giữa Bộ Y tế nước Việt Nam DCCH và Bộ Y tế nước CHDCND Triều Tiên năm 1973 - 1974
Bình Nhưỡng, 07/6/1973
84. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1974
Bình Nhưỡng, 01/7/1973
85. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ kinh tế và kỹ thuật của nước CHDCND Triều Tiên cho nước Việt Nam DCCH
Bình Nhưỡng, 01/7/1973
86. Nghị định thư về khóa họp lần thứ 8 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 16/7/1973
87. Kế hoạch hợp tác khoa học hai năm 1973-1974 giữa Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện khoa học nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 16/7/1973
88. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán viện trợ liên quan đến Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ kinh tế và kỹ thuật của nước CHDCND Triều Tiên cho nước Việt Nam DCCH ký ngày 01/7/1973
Bình Nhưỡng, 14/9/1973
89. Hiệp định giữa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ kinh tế không hoàn lại của nước CHDCND Triều Tiên cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
Bình Nhưỡng, 28/12/1973
90. Kế hoạch hợp tác văn hóa 1974 - 1975 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 02/8/1974
91. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán năm 1975
Hà Nội, 23/12/1974
92. Thư trao đổi giữa Phái đoàn thương mại của Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Phái đoàn thương mại của Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ hàng hóa không hoàn lại năm 1975 của nước CHDCND Triều Tiên cho nước Việt Nam DCCH
Hà Nội, 23/12/1974
93. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc xây dựng vườn trẻ tại Việt Nam
Bình Nhưỡng, 21/01/1975
94. Nghị định thư về khóa họp lần thứ 9 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 04/5/1975
95. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH
Bình Nhưỡng, 19/6/1975
96. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về thủ tục thanh toán giữa ngân hàng của hai nước theo Hiệp định kinh tế
Bình Nhưỡng, 05/10/1975
97. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong những năm 1976 - 1980
Bình Nhưỡng, 19/12/1975
98. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1976
Bình Nhưỡng, 19/12/1975
99. Kế hoạch trao đổi văn hóa 1976-1977 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 15/11/1976
100. Kế hoạch hợp tác y tế năm 1976-1977 giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Y tế nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 25/9/1976
101. Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực truyền thanh và truyền hình giữa Đài tiếng nói Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban phát thanh Trung ương nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 27/11/1976
102. Nghị định thư khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 14/02/1977
103. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền năm 1977
Hà Nội, 24/3/1977
104. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1978
Bình Nhưỡng, 24/01/1978
105. Kế hoạch trao đổi văn hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên năm 1978-1979
Bình Nhưỡng, 24/3/1978
106. Nghị định thư khóa họp lần thứ 11 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 13/10/1978
107. Thỏa thuận giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên về trao đổi thông tin và hợp tác
Hà Nội, 12/12/1978
108. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1979
Hà Nội, 27/12/1978
109. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền năm 1981 - 1982
Bình Nhưỡng, 27/9/1981
110. Nghị định thư về nguyên tắc xác định giá và điều chỉnh giá trong mậu dịch giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Triều Tiên từ năm 1986 đến 1990
Hà Nội, 07/02/1986
111. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1986
Hà Nội, 07/02/1986
112. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong thời kỳ 1986 - 1990
Bình Nhưỡng, 12/8/1986
113. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1987
Bình Nhưỡng, 12/8/1986
114. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1988
Hà Nội, 04/12/1987
115. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1989
Bình Nhưỡng, 11/01/1989
116. Biên bản khóa họp lần thứ nhất của Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 21/6/1989
117. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1990
Hà Nội, 16/4/1990
118. Biên bản khóa họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 01/10/1990
119. Thỏa thuận về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 02/5/1991
120. Kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Triều Tiên năm 1991
Hà Nội, 02/5/1991
121. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thủy điện
Hà Nội, 02/11/1991
122. Biên bản kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 05/11/1991
123. Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 06/12/1991
124. Thỏa thuận giữa Ngân hàng Ngoại thương nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán và thủ tục quản lý tài khoản liên quan đến Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thủy điện
Hà Nội, 08/7/1992
125. Thỏa thuận giữa Ngân hàng Ngoại thương CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương CNDCND Triều Tiên về trình tự quản lý tài khoản
Hà Nội, 08/7/1992
126. Thỏa thuận về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 07/5/1997
127. Biên bản kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 18/10/2001
128. Kế hoạch hợp tác trong các năm 2002 - 2004 giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên và Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam
Hà Nội, 20/11/2001
129. Kế hoạch hành động năm 2004 giữa Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nước CHXHCN Việt Nam và Cục Nhà nước về quản lý chất lượng nước CHDCND Triều Tiên trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng
Bình Nhưỡng, 27/4/2004
130. Kế hoạch hành động năm 2006 giữa Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nước CHXHCN Việt Nam và Cục Nhà nước về quản lý chất lượng nước CHDCND Triều Tiên trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng
Hà Nội, 10/01/2006
131. Biên bản kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 31/8/2006
PHỤ LỤC 3
1. Hiệp định nghiệp vụ Bưu điện giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên
Bình Nhưỡng, 24/3/1977
2. Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Thông tin nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Thông tin nước CHDCND Triều Tiên
Hà Nội, 08/3/1990