Tìm kiếm "09/2009/Q��-UBND"

09/2009/Q��-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 09/2009/Q��-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 13839 nội dung

Thông tư 155/2009/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ

Quyết định 405/QĐ-UBND

09/4/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình

Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 về

Quyết định số 1541/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 và Quyết định số 4209/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ

hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày