Tìm kiếm "144/2003/QĐ"

144/2003/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 144/2003/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 17 nội dung

Quyết định 144/2003/-BCN

Về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 QĐ số 121/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2003 của BT Bộ Công nghiệp về chuyển XN Cơ điện thuộc CTy Xây lắp điện 3 thành CTy cổ phần Xây lắp điện 3.4

Quyết định 144/2003/-UB

Về việc sửa đổi bổ sung Quy định tạm thời việc xét tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công, ban hành kèm theo quyết định số 160/2002/QĐ-UB ngày 29/11/2002 của UBND ...