Tìm kiếm "15/2003/QĐ-BTC"

15/2003/QĐ-BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 15/2003/QĐ-BTC.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 15/2003/QĐ-BTC

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan

Quyết định 02/2006/QĐ-BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về