Tìm kiếm "156/HĐBT"

156/HĐBT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 156/HĐBT.

Hiển thị 1 - 20 trong 20 nội dung

Quyết định 156-HĐBT

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 388-HĐBT ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Thông tư 478-TCHQ/PC

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 156/HĐBT ngày 16/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Quyết định 285-HĐBT

Về việc bổ sung và sửa đổi Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30/11/1984 về cải tiến quản lý công nghiệp

Thông tư 3-NH/TT

quyết số 156-HĐBT ngày 30-11-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp

Thông tư 4-PC/TT

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30/11/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề