Tìm kiếm "20/2000/QĐ-TTg"

20/2000/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 20/2000/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 16 nội dung

Quyết định 1763QĐ/UB

Về việc ban hành bản kế hoạch thực hiện quyết định 20/2000/QĐ-TTG ngày 3/2/2000 của thủ tướng chính

Thông tư 04/2001/TT-BXD

trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 117/2007/QĐ-TTg

tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000