Tìm kiếm "20/2011/NQ-HĐND"

20/2011/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 20/2011/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 24 nội dung

Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung qui định tại phụ lục kèm theoNghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnhvề phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm ...