Tìm kiếm "2007/NQ-HĐND"

2007/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2007/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 876 nội dung

Nghị quyết 30/2007/NQ-HĐND7

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND

Về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 - 2010 và đến năm 2015

Nghị quyết 19/2007/NQ- HĐND

Sửa Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh khoá XVI quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2007 - 2010

Nghị quyết 47/2007/NQ-HĐND

Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 121/2007/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết số 92/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục, mức thu, tỷ lệ điều tiết các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND7

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND7

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phícấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND7

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phépsử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 04 /2007/NQ-HĐND

Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND

Về việc thông qua Đề án quy định phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà ...