Tìm kiếm "2015/TT-BTC"

2015/TT-BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2015/TT-BTC.

Hiển thị 1 - 20 trong 469 nội dung

Thông tư 53/2015/TT-BTC

Thông tư 53/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06

Thông tư 49/2015/TT-BTC

Thông tư 49/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện

Thông tư 54/2015/TT-BTC

Thông tư 54/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên

Thông tư 72/2015/TT-BTC

Thông tư 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực

Thông tư 61/2015/TT-BTC

Thông tư 61/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối

Thông tư 63/2015/TT-BTC

Thông tư 63/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt

Thông tư 37/2015/TT-BTC

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo ...

Thông tư 57/2015/TT-BTC

Thông tư 57/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ

Thông tư 51/2015/TT-BTC

Thông tư 51/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát

Thông tư 75/2015/TT-BTC

Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT

Thông tư 60/2015/TT-BTC

Thông tư 60/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152

Thông tư 02/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để ...

Thông tư 48/2015/TT-BTC

Thông tư 48/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế

Thông tư 56/2015/TT-BTC

Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150