Tìm kiếm "26/2005/QĐ-BYT"

26/2005/QĐ-BYT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 26/2005/QĐ-BYT.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 26/2005/QĐ-BYT

Về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh"