Tìm kiếm "38/2001/PL-UBTVQH10"

38/2001/PL-UBTVQH10 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 38/2001/PL-UBTVQH10.

Hiển thị 1 - 20 trong 1453 nội dung

Luật giá năm năm 2012

có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế cho pháp lệnh giá số 40/2002/PL

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14 tháng 2 năm 2000 sửa đổi điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL

Thông tư số 19/2009/TT-BYT của Bộ Y tế : Bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược

Bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy