Tìm kiếm "73/TC"

73/TC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 73/TC.

Hiển thị 1 - 20 trong 13 nội dung

Thông tư 73/TC-TCNH

Hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân Việt Nam.

Thông tư 73-TC/TCDN

Hướng dẫn lập, công bố công khai và kiểm tra báo cáo tài chính, kiểm tra kế toán các doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 73/TC-TCT

Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Thông tư 92/1997/TT-BTC

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20 tháng 10 năm 1997 của Bộ Tài chính hướng