Giống nhau:

* Khách thể: Đều xâm phạm vào các quan hệ xã hội được Luật hình sự xác lập và bảo vệ.

* Mặt khách quan: Đều có hành vi: Sửa chữa, làm sai lệnh nội dung giấy tò, tài liệu,...

* Mặt chủ quan: Đều được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

Khác nhau:

* Khách thể của các tội phạm:

+ Tội giả mạo trong công tác xâm phạm vào sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức.

+ Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính của Nhà nước về con dấu, giấy chứng nhận tài liệu.

* Mặt khách quan:

Tội phạm quy định tại Điều 359 có tính chất và mức độ nguy hiểm cao hơn so với tội phạm quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.

* Chủ thể:

Tội phạm quy định tại Điều 359 Bộ luật hình sự năm 2015 đòi hỏi dấu hiệu chủ thể đặc biệt (là người có chức vụ, quyền hạn).

Tội phạm quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015 không đòi hỏi dấu hiệu chủ thể đặc biệt mà chỉ cần người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.