* Giống nhau:

+ Khách thể:

Đều xâm phạm vào quyền được bảo hộ về sức khỏe của con người.

Đối tượng tác động là con người đang sống không bị nhiễm HIV.

+ Mặt khách quan:

Hành vi khách quan: Được thể hiện bằng các cách thức phương thức hoặc thủ đoạn khác nhau làm người khác bị nhiễm HIV. *

Hậu quả: Nạn nhân sau khi được xét nghiêm có kết luận bị nhiễm vi rút HIV là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu có hành vi cố ý lây truyền nhưng hậu quả chưa xảy ra thì không cấu thành tội phạm.

+ Mặt chủ quan:

Đều là lỗi cố ý.

Động cơ không là yếu tốbắt buộc.

Mục đích đều nhằm làm cho người khác bị nhiễm HIV.

+ Chủ thể:

Đều là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

- Khác nhau:

+ Mặt khách quan:

Điều 148 Bộ luật hình sự năm 2015: Hành vi lây truyền HIV cho người khác có thể thực hiện thông qua việc tiếp xúc cơ thể trực tiếp giữa người phạm tội và nạn nhân hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện trung gian nhưng vật chất truyền vào nạn nhân phải lấy từ cơ thể của người phạm tội.

Điều 149 Bộ luật hình sự năm 2015: Hành vi truyền HIV cho người khác thông qua các phương tiện trung gian và vật chất truyền vào nạn nhân không phải lấy từ cơ thể của người phạm tội.

+ Chủ thể:

Điều 148 Bộ luật hình sự năm 2015: Tội phạm được thực hiện bởi người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi theo luật định và phải là người đang bị nhiễm HIV.

Điều 149 Bộ luật hình sự năm 2015: Tội phạm được thực hiện do người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi theo luật định.