Luat Minh Khue

đương nhiên xóa tích

đương nhiên xóa tích - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đương nhiên xóa tích

Thủ tục xóa án tích thực hiện như thế nào ?

Thủ tục xóa án tích thực hiện như thế nào ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề cần giải đáp. Tôi muốn xin sao lục lại giấy ra trại để làm thủ tục xoá án tích,nhưng xin từ CA phường đến CA thành phố xin từ toà quận đến toà thành phố.