Luật sư tư vấn về chủ đề "đương nhiên xóa tích"

đương nhiên xóa tích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đương nhiên xóa tích.

Thủ tục xóa án tích thực hiện như thế nào ?

Thủ tục xóa án tích thực hiện như thế nào ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề cần giải đáp. Tôi muốn xin sao lục lại giấy ra trại để làm thủ tục xoá án tích,nhưng xin từ CA phường đến CA thành phố xin từ toà quận đến toà thành phố.