Luat Minh Khue

đảm bảo

đảm bảo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đảm bảo

Tranh chấp tài sản đảm bảo?

Tranh chấp tài sản đảm bảo?
Năm 2011, tôi có mua một ngôi nhà cuả em tôi trị giá 5 tỷ đồng. Tuy nhiên ngôi nhà lúc này đang cắm giấy tờ ở môt ngân hàng để vay vốn, do vậy tôi mới giao trước 3 tỷ đồng và hẹn khi nào em tôi lấy được bìa đỏ ra và làm thủ tuc sang tên thì giao nốt số tiền còn lại.