Luat Minh Khue

điểm địa chính

điểm địa chính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điểm địa chính

Mẫu ghi chú điểm địa chính (phụ lục 7)

Mẫu ghi chú điểm địa chính (phụ lục 7)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu ghi chú điểm địa chính (phụ lục 7) ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính