Luat Minh Khue

ủy quyền cá nhân

ủy quyền cá nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ủy quyền cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân
Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản... giữa những người có quyền hưởng ...