Luat Minh Khue

条约和缔约方

条约和缔约方 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 条约和缔约方

条约和缔约方

条约和缔约方
世界知识产权组织作为联合国的一个专门机构,其任务是要在全世界范围内保护知识产权,本组织管理着知识产权领域的大约21项条约。