Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "2010"

2010 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2010.

Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/<strong>2010</strong>/NQ-HĐND
Về quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở

Thông tư 12/2010/TT-BCA

Thông tư 12/<strong>2010</strong>/TT-BCA
Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

Thông tư 33/2010/TT-BCA

Thông tư 33/<strong>2010</strong>/TT-BCA
Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL

Thông tư 01/<strong>2010</strong>/TT-BVHTTDL
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT

Thông tư 44/<strong>2010</strong>/TT-BGDĐT
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 24/2010/TT-BKHCN

Thông tư 24/<strong>2010</strong>/TT-BKHCN
Ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ"

Từ 1/1/2010 có lương tối thiểu vùng mới

Từ 1/1/<strong>2010</strong> có lương tối thiểu vùng mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của VN có thuê mướn lao động.