Luat Minh Khue

cất nhà ở trên phần đất đó để lại.

cất nhà ở trên phần đất đó để lại. - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cất nhà ở trên phần đất đó để lại.

Tranh chấp nhà ?

Tranh chấp <strong>nhà</strong> <strong>ở</strong> ?
gia đình, căn nhà là của Ba tôi để lại và từ nhỏ đến lớn tôi đều sống đó đến nay đã được 75 năm, cha