Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "12 2013 Tt Bca"

12 2013 Tt Bca | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 12 2013 Tt Bca.

Thông tư 12/2010/TT-BCA

Thông tư <strong>12</strong>/2010/<strong>TT-BCA</strong>
Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

Thông tư 07/2013/TT-BCA

Thông tư 07/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BCA</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng

Thông tư 47/2014/TT-BCA

Thông tư 47/2014/<strong>TT-BCA</strong>
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về quản lý

Thông tư 22/2014/TT-BCA

Thông tư 22/2014/<strong>TT-BCA</strong>
Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu về truy nã, đình nã ban hành kèm theo Quyết định số 789/2007/QĐ-BCA(C11

Thông tư 14/2014/TT-BCA

Thông tư 14/2014/<strong>TT-BCA</strong>
Sửa đổi khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 quy định cụ thể thi

Thông tư 60/2014/TT-BCA

Thông tư 60/2014/<strong>TT-BCA</strong>
Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Thông tư 35/2014/TT-BCA

Thông tư 35/2014/<strong>TT-BCA</strong>
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Thông tư 33/2010/TT-BCA

Thông tư 33/2010/<strong>TT-BCA</strong>
Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Thông tư 04/1999/TT-BCA/C13

Thông tư 04/1999/<strong>TT-BCA</strong>/C13
Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/ NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.