Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "12 Tháng"

12 Tháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 12 Tháng.

Báo cáo số 12/BC-LĐTBXH ngày 9 tháng 11 năm 2009

Báo cáo số <strong>12</strong>/BC-LĐTBXH ngày 9 <strong>tháng</strong> 11 năm 2009
của Bộ lao động, thương binh và xã hội về tình hình lao động mất việc làm, thiếu việc làm do suy giảm kinh tế quý III năm 2009 và kết quả thực hiện quyết định số 30/QĐ-TTG ngày 23/02/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ