Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "19 2005 Tt Btm"

19 2005 Tt Btm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 19 2005 Tt Btm.

Quyết định 88/2000/QĐ-BTM

Quyết định 88/2000/QĐ-<strong>BTM</strong>
Ban hành Danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện