Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "2011-2020"

2011-2020 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2011-2020.

Quan điểm và định hướng phát triển xuất nhập khẩu nhằm phát triển bền vững ở VIệt Nam thời kỳ 2011

Quan điểm và định hướng phát triển xuất nhập khẩu nhằm phát triển bền vững ở VIệt Nam thời kỳ <strong>2011</strong>
Trong những năm qua, phát triển xuất khẩu đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới của đất nước. Xuất khẩu đã trở thành một trong những động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế, xã hội như giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.