Luat Minh Khue

//TT-BCT

21/2013/TT-BCT - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 21/2013/TT-BCT

Mẫu biên bản kiểm tra (phụ lục 81)

Mẫu biên bản kiểm tra (phụ lục 81)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu biên bản kiểm tra (phụ lục 81) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương