Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "25 2013 NĐ CP"

25 2013 NĐ CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 25 2013 NĐ CP.

Nghị định 25/2002/NĐ-CP

Nghị định <strong>25</strong>/2002/<strong>NĐ-CP</strong>
Phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999 - 2004.

Nghị định 25/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>25</strong>/2006/<strong>NĐ-CP</strong>
Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

Nghị định 25-CP

Nghị định <strong>25</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

Nghị định 164/2013/NĐ-CP

Nghị định 164/<strong>2013</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ

Nghị định 29/2013/NĐ-CP

Nghị định 29/<strong>2013</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính

Nghị định 165/2013/NĐ-CP

Nghị định 165/<strong>2013</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường