Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "30 2008 QĐ BTC"

30 2008 QĐ BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 30 2008 QĐ BTC.

Quyết định 12/2007/QĐ-BTC

Quyết định 12/2007/<strong>QĐ-BTC</strong>
Về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT

Thông tư liên tịch 14/<strong>2008</strong>/TTLT-<strong>BTC</strong>-BTNMT
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết ...