Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "43 2010"

43 2010 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 43 2010.

Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND7

Nghị quyết <strong>43/2010</strong>/NQ-HĐND7
Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương