Luat Minh Khue

//NĐ-CP

45/2011/NĐ-CP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 45/2011/NĐ-CP

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Ngày 16/04/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón. Theo đó: Đối với hành vi sử dụng phân bón không đúng hướng dẫn sử dụng ghi trên ...