Luat Minh Khue

//TT-BTC

65/2013/TT-BTC - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 65/2013/TT-BTC

Circular No. 65/2013/TT-BTC

Circular No. 65/2013/TT-BTC
Circular No. 65/2013/TT-BTC dated May 17, 2013 of the Ministry of Finance amending and supplementing the Circular No. 06/2012/TT-BTC dated January 11, 2012 of the Ministry of Finance guiding the implementation of a number of articles of the Law on Value-Added Tax and the Government’s Decrees No. 123/2008/ND-CP of December 8, 2008, and No. 121/2011/ND-CP of December 27, 2011

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.