Luat Minh Khue

//TT-BTC

65/2013/TT-BTC - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 65/2013/TT-BTC

Circular No. 65/2013/TT-BTC

Circular No. 65/2013/TT-BTC
Circular No. 65/2013/TT-BTC dated May 17, 2013 of the Ministry of Finance amending and supplementing the Circular No. 06/2012/TT-BTC dated January 11, 2012 of the Ministry of Finance guiding the implementation of a number of articles of the Law on Value-Added Tax and the Government’s Decrees No. 123/2008/ND-CP of December 8, 2008, and No. 121/2011/ND-CP of December 27, 2011

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân ...