Luat Minh Khue

//NĐ-CP

93/2014/NĐ-CP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 93/2014/NĐ-CP

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 chính phủ ban hành nghị định số: 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...