Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "A1"

A1 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề A1.

Mẫu sổ nhật ký thu tiền (Mẫu số S03a1-DN)

Mẫu sổ nhật ký thu tiền  (Mẫu số S03<strong>a</strong><strong>1</strong>-DN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ nhật kí thu tiền được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu nhật ký chứng từ số 1 (Mẫu số S04a1-DN)

Mẫu nhật ký chứng từ số 1 (Mẫu số S04<strong>a</strong><strong>1</strong>-DN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu nhật ký chứng từ số 1 được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp