Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "A2"

A2 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề A2.

Mẫu sổ nhật ký chi tiền (Mẫu số S03a2-DN)

Mẫu sổ nhật ký chi tiền (Mẫu số S03<strong>a</strong><strong>2</strong>-DN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ nhật ký chi tiền được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu nhật ký chứng từ số 2 (Mẫu số S04a2-DN)

Mẫu nhật ký chứng từ số 2 (Mẫu số S04<strong>a</strong><strong>2</strong>-DN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu nhật ký chứng từ số 2 được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp